Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 525

 IMG 2233

วันนี้ (วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ กรุงเทพฯนางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสุจิตรา แก้วไกร เลขานุการกรม พร้อมด้วย นายปัจจยา สมบุญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร ผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม       แสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๘๓ ปี วันคล้ายวันสถาปนาโดยมี นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะ ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ให้ความร่วมมือในการประสานราชการกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ / มนัส-ภาพ/ข่าว