Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 637

 

323561

 

 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2559และการเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานพร้อมมอบโล่เกียรติยศและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ"คุณธรรมกับการคุ้มครองผู้บริโภค

******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ / พบพร ภาพ-ข่าว