Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 845

12 

34

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๕/๒๕๕9 เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๕ เรื่อง และพิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๗๕๓ เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๖๑๙,๕๗๘ บาท ดังนี้

๑. พิจารณาคำขอค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๑,๒๓๘ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๗๕๑ เรื่อง เป็นเงิน ๒๘,๑๓๓,๕๗๘ บาท

๒. พิจารณาคำขอค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย จำนวน ๕๗ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๒ เรื่อง เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐ บาท

      ******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙/อุษา-ภาพ/ข่าว

เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓                ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับเกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย                   แก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๕/๒๕๕9 เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา                  ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ โดยมี นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน                   แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๙๕ เรื่อง และพิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๗๕๓ เรื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                             ๒๘,๖๑๙,๕๗๘ บาท ดังนี้

๑. พิจารณาคำขอค่าตอบแทนแก่ผู้เสียหาย จำนวน ๑,๒๓๘ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๗๕๑ เรื่อง              เป็นเงิน ๒๘,๑๓๓,๕๗๘ บาท

๒. พิจารณาคำขอค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลย จำนวน ๕๗ เรื่อง พิจารณาจ่ายฯ จำนวน ๒ เรื่อง            เป็นเงิน ๔๘๖,๐๐๐ บาท

      ******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙/อุษา-ภาพ/ข่าว