Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 536

123456

เมื่อวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้คณะผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ในนามกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ของปวงชนชาวไทย โดยมี ตัวแทนข้าราชการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ เมษายน ๒๕๕๙ /กพส.-ภาพ/อุษา-ข่าว