Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 606

 12

34

เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม หัวหน้าคณะกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรม เข้าร่วมหารือกับ นายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายระบิล จันทรภิรมย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อประชุมหารือแนวทางเกี่ยวกับแหล่งเงินรายได้ของกองทุนยุติธรรม ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้

๑) แหล่งที่มาของเงินรายได้ ตามมาตรา ๗ (๓) และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง จะดำเนินการหักเงินรายได้ที่ศาลนำส่งคลังให้แก่กองทุนยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

๒) ศาลมีเงินรายได้ ๔ ประเภท ซึ่งจะเป็นเงินที่จะนำส่งให้กองทุนยุติธรรม ๓ ประเภท (ยกเว้นค่าปรับในคดีแพ่ง) ซึ่งนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินในรหัสเงินนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๘๐๑

๓) การนำเงินส่งเข้ากองทุนยุติธรรม จะดำเนินการหักส่งในอัตรา ไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนเงินเฉพาะส่วนที่นำส่งคลังโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

**************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ เมษายน ๒๕๕๙/กพส.-ภาพ/มนัส-ข่าว