Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 575

 12

345

         เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนยุติธรรม : ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ครั้งที่ ๒ พื้นที่ภาคเหนือ และมี นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เข้าร่วม

         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของการดำเนินงาน ที่ผ่านมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การพิจารณาของกองทุนยุติธรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ตามเจตนารมณ์ของกองทุนยุติธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดเขตพื้นที่ภาคเหนือ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๓๗ คน

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ เมษายน ๒๕๕๙ /กพส.-ภาพ/อุษา-ข่าว