Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1303

 IMG 6724 IMG 6750 IMG 6780 IMG 6715 IMG 6801 IMG 6826

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ Zone C บริเวณ Central Court ชั้น ๑ นางกรรณิการ์ แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลในประเด็น “การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ” โดยมี Mr.Jesus Miguel Sanz เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

           สืบเนื่องจากในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี กำหนดให้เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากล (International Human Right Day) โดยทุกประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อให้สังคมได้ตระหนักและรับทราบถึงการดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ โดยที่ผ่านมาการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลเป็นกิจกรรมที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น สำนักงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯลฯ อีกทั้ง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชน ดังนั้น หนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คือการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตนเอง ดังจะเห็นได้จากแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ รวมทั้ง ฉบับที่ ๓ ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีแผนสิทธิมนุษยชนเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศ ซึ่งจะเป็นแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของทุกภาคส่วน ให้เกิดการยอมรับและปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยความเคารพ สนับสนุนการเข้าถึงบริการของรัฐพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับแก้กฎหมายเพื่อรองรับสิทธิกับคู่ชีวิตอย่างเท่าเทียม 

ที่ผ่านมาเมื่อปี ๒๕๕๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองสิทธิของคู่รักเพศเดียวกันให้สามารถจดทะเบียนเป็นคู่ชีวิตกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งรับรองสิทธิและหน้าที่อื่นๆ ด้วย เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในการใช้ชื่อสกุล สิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยหรือประกันชีวิต สิทธิในการลดหย่อนภาษี ฯลฯ อย่างไรก็ตามแม้ร่างพระราชบัญญัติฯจะไม่ได้ครอบคลุมถึงสิทธิทุกประการเหมือนดั่งคู่สมรสทั่วไปแต่อย่างน้อยก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการรับรองสิทธิของบุคคลสองคนในฐานะคู่ชีวิตอันเป็นสิทธิที่บุคคลทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย

สำหรับในปีนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงร่วมกับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย  (Delegation of the European Union to Thailand) จัดกิจกรรมวันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights  Day) ขึ้น โดยเน้นประเด็นการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากมีความ สอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตพ.ศ.....เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีการฉายภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศพร้อมทั้งมีเวทีเสวนาเกี่ยวกับสิทธิของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตราภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,นายวิรัตน์ กัลป์ยาศิริ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตประธานคณะทำงานร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ.... นายยลลดา สวนยศ สจ.น่าน และนายกสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย และนางสาวรณกฤต หะมิชาติ เลขาธิการสมาคมสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินรายการโดยนายวินัย สุขแสวง (ดีเจเจ๊แหม่ม) 

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘/ฉัตรชัย ภาพ/อุษา-ข่าว