Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1188

 1449069595915 1449069603014 1449069600250 20151203 084803 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่ควรทราบ สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบนพื้นฐานของการเคารพหลักการสิทธิมนุษยชนและมีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา และยะลา โดยแบ่งการจัดอบรมออกเป็น ๓๔ ครั้ง มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น ๓,๔๐๐ คน

ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว ได้มีการจัดเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี กองพลทหารราบที่ ๑๕ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี นายกิตติ สุระกำแหง ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเยียวยา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นางสาวสาธนา ขณะรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมคือ พันเอก ทะเบียน เมืองพระฝาง รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และพันเอก อาทิตย์ อรุณโชติ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและเยียวยา เข้าร่วม และได้รับเกียรติจากพันโท พงษ์ศิริ เผือกใจแผ้ว หัวหน้าแผนกกฎหมายระหว่างประเทศ กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ควรทราบ” ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ยศพันเอกลงมา จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วม 

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก นิรันดร์ พึ่งโต รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมคือ  พันเอก อาทิตย์  อรุณโชติ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและเยียวยา และได้รับเกียรติจาก พันโท พงษ์ศิริ  เผือกใจแผ้ว หัวหน้าแผนกกฎหมายระหว่างประเทศ กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศกรมพระธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ควรทราบ” ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ยศพันเอกลงมาจำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วม 

ครั้งที่ ๓ เมื่อวันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พันเอก  กิตติวัฒน์  แจ่มจิรรักษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมคือ พันเอก อาทิตย์ อรุณโชติ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและเยียวยา  และได้รับเกียรติจากพันโท พงษ์ศิริ  เผือกใจแผ้ว  หัวหน้าแผนกกฎหมายระหว่างประเทศ กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “วิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ควรทราบ” ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ยศพันเอกลงมา จำนวน ๑๐๐ คน

ครั้งที่ ๔ เมื่อวันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน  ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นาวาเอก สุบรร ดีนอก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมคือ พันเอก อาทิตย์ อรุณโชติ รองผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและเยียวยา และได้รับเกียรติจาก พันโท พงษ์ศิริ เผือกใจแผ้ว หัวหน้าแผนกกฎหมายระหว่างประเทศ กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ กรมพระธรรมนูญ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ควรทราบ” ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่รัฐที่บังคับใช้กฎหมายตั้งแต่ยศพันเอกลงมา จำนวน ๑๐๐ คน

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๙ ธันวาคม ๒๕๕๘/กสส.-ภาพ/อุษา-ข่าว