Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 723

 245

221144

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา มอบหมายให้ นายศุขโข สืบสุข นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่เข้าพบคณะอนุกรรมการฯ ประจำภูมิภาค 2 จังหวัด 16 หน่วยงาน จัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี และ วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานและชี้แจงการดำเนินงานการจัดตั้งคณะอนุกรรมการฯ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 พร้อมทั้ง สำรวจความพร้อมของสถานที่ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ซึ่งการลงพื้นที่ประสานงานในครั้งนี้ ได้ผลการตอบรับการเข้าร่วม เป็นคณะอนุกรรมการฯ เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินฯ จะได้จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาให้กับคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

********************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๓ ธันวาคม ๒๕๕๘/สชง.-ภาพ/พบพร-ข่าว
ได้รับข้อมูล ๓ พ.ย. ๒๕๕๘