Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 840

 11947856 1636379883297802 5246078905243368355 o11942071 1636379593297831 2766561559191955255 o11224131 1636379699964487 7827065357971810191 o11908587 1636379576631166 3227032757187395589 o11908599 1636379816631142 2372117290372158529 o11936517 1636379793297811 4328500418361283718 o11901448 1636379769964480 15559160081366371 o11947772 1636379839964473 5536458027441477870 o

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนคลองบางเตย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ (เขตบึงกุ่ม) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และช่องทางการขอรับบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิที่จะขอรับการเยียวยา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ และการขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม ตลอดจนมีการจัดที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตอบปัญหากฎหมายแก่ประชาชนผู้สนใจ โดยมี นางสาวภาพันธ์ รัตนชุม นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นวิทยากรแนะนำภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมมอบของที่ระลึก และหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม ผู้นำชุมชนในพื้นที่เขตบึงกุ่มโซนเสรีไทย ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก
          ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินโครงการคลินิกยุติธรรมตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖ เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน และคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ได้รับความยุติธรรมอย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง โดยมีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย เช่น สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ เว็บบอร์ดห้องสนทนา คลินิกยุติธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และทางเว็บไซต์ www.rlpd.go.th ซึ่งหากประชาชน ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนราชการใดสนใจที่จะให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ (คลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่) หรือมีความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิฯ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โทร. ๑๑๑๑ กด ๗๗ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๑ – ๔ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ
          นอกจากนี้ โครงการคลินิกยุติธรรมเคลื่อนที่ (เขตบึงกุ่ม) ยังได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากคุณเกียรติคุณ อ้นสุวรรณ ประธาน อปพร. เขตบึงกุ่ม รุ่นที่ ๒๒ ร่วมมอบร่มเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน และคุณทองพูน คงมั่น ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และเป็นผู้ประสานงานหลักในชุมชนอีกด้วย


***************************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๓ กันยายน ๒๕๕๘/มนตรี-ภาพ/อุษา-ข่าว