Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 747

 IMG 1428IMG 1404IMG 1409IMG 1384

          เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม
           สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการสรุปสาระสำคัญและการลงมติพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๖ ราย เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๗๔,๖๐๐ บาท โดยให้การสนับสนุน ดังนี้
            ๑.เงินประกันในการปล่อยชั่วคราว จำนวน ๕๐ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท โดยคดีสำคัญ อาทิ ชาวบ้านทุ่งป่าคา ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑๙ ราย
           ๒.ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล และค่าธรรมเนียมอื่น จำนวน ๗๖ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๔,๖๐๐ บาท ดังนี้
                     (๒.๑) ค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครอง เป็นเงินจำนวน ๕๔,๖๐๐ บาท เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนสารพิษอันตรายในแหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม รายนายจร เนาวโอภาส กับพวกรวม ๓๙ ราย ชาวบ้านตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา
                    (๒.๒) ค่าทนายความและค่าธรรมเนียมศาลในชั้นบังคับคดีให้กับชาวนาจังหวัดลพบุรี จากกรณีขายข้าวแล้วไม่ได้รับการชำระเงิน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ บาท


*************************************


กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม
๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ /อุษา-ภาพ/ข่าว