Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1006

 3 4 58 IMG 10043 4 58 IMG 09333 4 58 IMG 09363 4 58 IMG 1059

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯอาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมร่วมถวายพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยภายในงานมีกิจกรรมอาทิ การถวายพานพุ่มจากผู้แทนหน่วยงานราชการต่างๆ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘

               

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ เมษายน ๒๕๕๘/ฉัตรชัย-ภาพ/ข่าว