Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 750

 27 03 58 101 IMG 016527 03 58 101 IMG 0160

27 03 58 101 IMG 015627 03 58 101 IMG 0159

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ และมี นายธวัชชัย ไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรมเป็นรองประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมนางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑.รายงานผลการสนับสนุนและช่วยเหลือเงินของกองทุนยุติธรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
(ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) มีผู้ยื่นคำขอรับการสนับสนุน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๐๑๒ ราย ดำเนินงานแล้วเสร็จจำนวน ๑,๔๖๔ ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จำนวน ๕๔๘ ราย จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้ว จำนวน ๖๓
,๕๒๕,๑๔๒ บาท

๒.รายงานความคืบหน้านโยบายสำคัญในการกระจายอำนาจกองทุนยุติธรรมไปยัง ๗๖ จังหวัดโดยได้ดำเนินการประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติสภาทนายความ เป็นต้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการถ่ายทอดวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ร่วมกับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และเตรียมการจัดทำคู่มือเพื่อจัดอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓.การพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนโดยได้พิจารณาอนุมัติหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวจำนวน ๓๒ ราย เป็นเงิน ๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท และการอุทธรณ์คำขอรับการสนับสนุน โดยได้อนุมัติหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ บาท

๔.เห็นชอบให้ปรับแผนเพื่อใช้เงินทุนหมุนเวียนไปพลางก่อนจนกว่าได้รับการจัดสรรเงินงบกลางโดยการนำเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่ในบัญชีจำนวน๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าสิบล้านบาทถ้วน)มาดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนยากไร้ซึ่งได้ยื่นคำขอรับเงินสนับสนุนกองทุนยุติธรรมไปพลางก่อน

๕.เห็นชอบให้ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ที่ห้ามมิให้มีการจัดตั้งสำนักงานใหม่กำหนดไว้ในรายละเอียดของกฎหมายในประเด็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. .... พร้อมทั้งให้จัดทำรายละเอียดและเหตุผลต่างๆ เพื่อประกอบการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีโดยจะได้นำเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็ว 

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ /มนตรี-ภาพ/อุษา/ข่าว