Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 684

 27 03 58 Untitled-1 27 03 58 IMG 0980

27 03 58 IMG 0988 27 03 58 IMG 0331  27 03 58 IMG 0152 27 03 58 IMG 0373

 

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๔ ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย โดยมี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัด พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม

กระทรวงยุติธรรมจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากระทรว'ยุติธรรม ๑๒๔ ปีแห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิกิจกรรมพิธีทางศาสนา การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การปลูกต้นไม้ประจำกระทรวงยุติธรรม การจัดนิทรรศการ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์วันสถาปนาการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย กิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และพิธีมอบรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลการประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์วันสถาปนา รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นของกระทรวง และรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน ๑ ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีธนกร สถานานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน และรางวัลอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดีเด่นระดับกรม จำนวน ๔ ท่าน ดังนี้

๑. นางพรพรรณ ปัญญาพฤกษ์              ผู้แทนภาคเหนือ
๒. นางสาวพัชราภรณ์ ทรวงสวัสดิ์ชัย      ผู้แทนภาคกลาง
๓. นายเสริมศักดิ์ อุปนิสากร                 ผู้แทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔. นายจักรินทร์ ถิ่นท่าเรือ                   ผู้แทนภาคใต้

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ “เติมเต็มช่องว่าง สร้างศักยภาพไทยสู่ AC ด้วยศักยภาพกระบวนการยุติธรรม” โดยกล่าวตอนหนึ่งในการแสดงปาฐกถาพิเศษว่า “บทบาทหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบันประกอบด้วย๑.อำนวยความเป็นธรรม ๒.ลดความเหลื่อมล้ำ และ ๓.สร้างสังคมให้มีความปลอดภัย ทั้งนี้ ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ใช่การแก้ปัญหาด้วยเศรษฐกิจหรือนโยบายประชานิยม แต่วิธีการลดความเหลื่อมล้ำที่ดีที่สุด คือ๑.ทำอย่างไรที่จะให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการไปด้วยความรวดเร็ว๒.ความยุติธรรมจะต้องเป็นกระบวนการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย๓.ต้องทำให้กระบวนการยุติธรรมมีราคาไม่สูงและ๔.ต้องทำให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญที่จะไขไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำแก่ประชาชนในสังคมได้ต่อไป

********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ /ฉัตรชัย-ภาพ/มนตรี-ข่าว