Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 696

 

 

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง BB-๒๐๓ ชั้น ๒ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างหลักสูตรไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน ระดับต้น กลาง และสูง โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นโดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการระงับข้อพิพาทในชุมชน สามารถอำนวยความเป็นธรรมและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความเป็นธรรมในสังคมไทยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนจาก ๒๐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า จากการพัฒนาหลักสูตรการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับทราบข้อคิดเห็นจากสถาบันการศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้าและความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมในการร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายทำให้ได้รับรู้ รับทราบ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จึงนำข้อคิดเห็นดังกล่าว มาปรับใช้และพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน สามารถให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสมทันเหตุการณ์ปัจจุบัน   

รองปลัดกระทรวงยุติธรรมฯ กล่าวว่า การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์ร่างหลักสูตรไกล่เกลี่ยและระงับ ข้อพิพาทในชุมชน ระดับต้น กลาง และสูง นั้น เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความสามารถทักษะและศักยภาพเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี รวมถึงการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทให้สามารถปรับใช้แก้ไขปัญหาให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และเป็นการเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้รับรู้ รับทราบ ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม ทำให้สังคมเกิดความรัก ความสามัคคี ลดความเหลื่อมล้ำ เกิดความปรองดองสมานฉันท์ สังคมสงบสุขได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ซึ่งการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทความขัดแย้งของชุมชนให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดประโยชน์ มีหลักสูตรที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมแรง ร่วมใจกันพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานที่สามารถนำไปพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมดำเนินงานและระดมความคิดเห็น ในหัวข้อวิพากษ์ร่างหลักสูตรไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน ระดับต้น กลาง และสูงโดย นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี นายชลัท ประเทืองรัตนา ผู้แทนจากสถาบันพระปกเกล้า และนายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗/จินตนาถ-ภาพ/ข่าว