Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 836

  

 

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เตรียมความพร้อมหน่วยงานระดับจังหวัดขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ : มุมมองใหม่เพื่อการพัฒนาและปาฐกถาพิเศษ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ : มุมมองใหม่เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ ให้ทราบถึงทิศทางและการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค ๑-๔ รวมทั้งสิ้นกว่า ๒๔๐ คน เข้าร่วม

          สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ ให้ทราบ   ทิศทางและการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑  ในการนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยเป็นการสานต่อจากแผนสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ที่ได้หมดวาระลงแล้ว   ซึ่งแบ่งการสัมมนาออกเป็น ๒ ครั้ง ภายใต้หัวข้อ เตรียมความพร้อมหน่วยงานส่วนกลางและจังหวัดขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ : มุมมองใหม่ เพื่อการพัฒนา โดยครั้งที่ ๑ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานในระดับกระทรวงทั้ง ๒๐ กระทรวง องค์กรอื่นและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. กอ.รมน. สำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานระดับกรมทั้ง ๑๕๓ กรม และในวันนี้เป็นการจัดครั้งที่ ๒ หน่วยงานระดับจังหวัดประกอบด้วยหน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ๗๗ จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยแกนกลางในการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนในภาพรวมของทั้งจังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาค ๑-๔ โดยการสัมมนาทั้ง ๒ ครั้ง จะเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่หน่วยงานก่อนผลักดันในระดับนโยบายเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบังเกิดผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป  

          นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การอภิปราย ก้าวต่อไปกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    ฉบับที่ ๓ โดย พ.ต.อ.ดร.สัญญา เนียมประดิษฐ์ และ ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล และการเสวนา ประสบการณ์การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและทิศทางใหม่ที่จะก้าวต่อไปโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด นายสมชาย คมกริส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ และนายศิริพงษ์ กำจัดภัย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี กรรมการยุติธรรมจังหวัดชัยนาท และมี นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  

 

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

 ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗/ อุษา-ภาพ/ข่าว