Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 777

  

          เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องมงคลประวัติ อาคารเอนกประสงค์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ พันเอกนฤดล ท้าวฤทธิ์ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ ที่ ๑ รักษาพระองค์ ร่วมกับ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สื่ออย่างไรคุ้มครองคนไทย ให้เป็นธรรม กิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับเครือข่ายภาคประชาชน (กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง เขตดุสิตและเขตพระนคร) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตความรับผิดชอบของกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ (เขตดุสิตและเขตพระนคร) รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน เข้าร่วม

         สำหรับการจัดงานดังกล่าวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างในเขตดุสิตและเขตพระนคร มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรณีตกเป็นผู้เสียหาย หรือเหยื่ออาชญากรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือต้องการปรึกษาทางด้านกฎหมาย รวมถึงเพื่อให้กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างช่วยเป็นสื่อบุคคลในการแจ้งสิทธิให้กับทุกคนที่ตนเองรู้จัก พรือพบเห็น กรณีตกเป็นผู้เสียหาย อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เรื่องแนวทางการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้ได้รับทราบแนวทางกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาค ๑ ซึ่งปัจจุบันเป็นระยะที่ ๒ ของการจัดระเบียบ คือ การแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบกฎหมายให้แก่กลุ่มจักรยานยนต์รับจ้าง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

          นอกจากนี้ในการจัดงานดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ บรรยายในหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ และการได้รับการเยียวยาและ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ บรรยายเรื่อง แนวทางการช่วยเหลือกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง

*************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗/ศูนย์เยียวยา/ภาพ นฤสรณ์/ข่าว