Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 710

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เตรียมความพร้อมหน่วยงานส่วนกลางขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ : มุมมองใหม่เพื่อการพัฒนาพร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มุมมองใหม่เพื่อการพัฒนาซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวง กรม องค์กรอื่นๆ องค์กรอิสระ และองค์กรในระดับนโยบาย จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๘ คน

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ โดยมีการแบ่งเนื้อหาเพื่อให้ความรู้เป็น ๒ ช่วงดังนี้

ช่วงที่ ๑ การอภิปราย ก้าวต่อไปกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา สำเร็จผล และ ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล

ช่วงที่ ๒ เสวนา ประสบการณ์การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและทิศทางโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ประธานหลักสูตรสาขาวิชา อาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นายพิทักษ์ เกิดหอม ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิ์ นางรัชนิกร ดารกมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีนางสาวจารุวรรณ ธรรมวิทย์ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ดำเนินรายการ

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักเลขานุการกรม

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กสส. /ภาพ นฤสรณ์ / ข่าว