Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 691

  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย อาทิ การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วม  

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมประจำปีบัญชี ๒๕๕๖ (ตัวชี้วัด) และรายงานผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑,๕๗๗ ราย อนุมัติ ๔๒๘ ราย ไม่อนุมัติ ๒๗๕ ราย ยุติเรื่อง ๔๒๖ ราย รวมผลการพิจารณา ๑,๑๒๙ ราย และอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ๔๔๘ ราย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม จำนวน ๑ ราย กรณีอุทธรณ์ผลการพิจารณา จำนวน ๕ ราย และร่วมกันหารือแนวทางกรณีขอคืนเงินประกันต่อศาลที่ผู้ต้องขังหลบหนี (เงินค่าปรับ) ซึ่งจะนำไปใช้เป็นแนวทางการพิจารณาสำหรับมาตรการติดตามการหลบหนีต่อไป

           

****************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

 

มนตรี-ภาพ/นฤสรณ์-ข่าว