กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

  

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่ พร้อม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สถานการณ์ของนานาประเทศและบริบทของไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และคณะ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอาทิ ตำรวจ อัยการ ศาล กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รัฐวิสาหกิจ นักวิชาการอิสระ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้นกว่า ๑๗๖ คน

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก และรับฟังมาตรการและแนวทางรองรับ หากมีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยจัดขึ้นครอบคลุม ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร ซึ่งพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่แรกที่จัดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้รายละเอียด   ของการประชุม แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ การบรรยายกรณีศึกษา ประสบการณ์คดีในกระบวนการยุติธรรมโดย ดร.น้ำแท้ มีบุญสล้าง
อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

ช่วงที่ ๒ การเสวนา นานาทัศนะเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต”  โดย รศ.ดร.พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ดร.ดล บุนนาค ผู้พิพากษา
รองหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวปริญญา  บุญฤทธิ์ฤทัยกุล ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสมบัติ  โชคประจักษ์ชัด ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ช่วงที่ ๓ ระดมความคิดเห็น มาตรการและแนวทางต่างๆ รองรับหากมีการเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตในสังคมไทยโดยนายพิทักษ์ เกิดหอม และผศ.ดร.นิตยา  สำเร็จผล

ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครอบคลุมทั้ง ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการยกเลิกโทษประหารชีวิต ตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ ที่ได้หมดวาระลงแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และจะดำเนินการต่อเนื่องไปในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ โดยจะมีกิจกรรมอื่นๆ ทั้งการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับปรัชญาการลงโทษ การใช้และยกเลิกโทษประหารชีวิตของนานาประเทศ ทั้งแถบยุโรป อเมริกา และเอเชีย รวมถึงมาตรการลงโทษอื่นที่ใช้แทนโทษประหารชีวิตของแต่ละประเทศ สถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจำนวนนักโทษประหารชีวิตในประเทศไทยและสถิติอาชญากรรมที่เกิดขึ้น การสร้างความตระหนักและรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์ ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ในแต่ละกิจกรรม สังเคราะห์สรุปผลการศึกษาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

**************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓ มีนาคม ๒๕๕๗

กสส.-ภาพ/ณัฐวุฒิ-ข่าว