Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 846

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗) เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมธรรมจักร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายธีรนิตย์ ลิมปรังษี ยุติธรรมจังหวัดชัยนาท ร่วมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม  ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ จำนวน ๕ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. นายวันชัย ครุฑฉ่ำ อายุ ๖๓ ปี (ผู้เสียชีวิต) ผู้เสียหายจากกรณีถูกคนร้ายใช้มีดฟันที่ศรีษะและคิ้วซ้าย รวม ๘ แผล เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับ นางสาย ครุฑฉ่ำ (ทายาทผู้เสียหาย) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๒. นายรัชเดช เอี่ยมรอด อายุ ๔๗ ปี (ผู้เสียชีวิต) ผู้เสียหายจากกรณีถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับ นายรัฐภูมิ เอี่ยมรอด (ทายาทผู้เสียหาย) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. นายสมศักดิ์ รัตนวิมล อายุ ๕๓ ปี (ผู้เสียชีวิต) ผู้เสียหายจากกรณีถูกคนร้ายตีด้วยของแข็งเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับ นางสาวจารุวรรณ จารุวิภา (ทายาทผู้เสียหาย) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. นางสาวบุญเรือน มั่นคง อายุ ๖๒ ปี (ผู้เสียชีวิต) ผู้เสียหายจากกรณีถูกคนร้ายใช้ของมีคมแทงและฟันตามร่างกาย รวม ๒๓ แผล เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับ นางสุดท้าย มั่นคง (ทายาทผู้เสียหาย) จำนวนทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท

๕. นายเอนก กล่ำจันทร์ (ผู้เสียชีวิต) ผู้เสียหายจากกรณีถูกภรรยาใช้มีดทำครัวแทงเข้าที่ขาและบิดมีดตัดเส้นเลือด เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับ นางสาวสุนีรัตน์ กล่ำจันทร์ (ทายาทผู้เสียหาย) จำนวนทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท

รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีภารกิจในการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม กรณี ถูกยิง     ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย หรือถูกข่มขืน โดยที่ตนเองไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์เยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โทร. ๐๘๙๙๖๗ ๓๔๐๓ หรือ สายด่วน ๑๑๑๑ กด ๗๗

*******************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ศูนย์เยียวยาฯ - ภาพ/ อุษา-ข่าว