Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1133

  

  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ นายธวัชชัย  ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายภาคประชาชนดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ : แนวทางการใช้หนังสือรับรองกองทุนยุติธรรมแทนการวางเงินเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว พร้อมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเฝ้าระวังกรณีผู้ที่ได้รับการสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายจากกองทุนยุติธรรม   ในการเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของชุมชน โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน

          สืบเนื่องจากที่ผ่านมา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม โดย นายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักงานประธานศาลฎีกาและคณะในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้หนังสือรับรองกองทุนยุติธรรมแทนการวางเงินเป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาการศาลยุติธรรมได้มีมติเห็นชอบในหลักการและกรุณาปรับปรุงแบบหนังสือรับรองกองทุนยุติธรรม ตามที่กระทรวงยุติธรรมนำเสนอ โดยขอให้กระทรวงยุติธรรมหารือแนวทางปฏิบัติร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งจากการร่วมประชุมหารือกับสำนักงานศาลยุติธรรม เห็นควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว ซึ่งกระทรวงยุติธรรมมีเครือข่ายอาสาสมัครเป็นจำนวนมาก โดยขอให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมจัดทำกระบวนงานการเฝ้าระวังของชุมชนดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณามีหนังสือแจ้งให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลทั่วประเทศได้รับทราบ ทั้งนี้เป็นดุลยพินิจของผู้พิพากษา ซึ่งผู้แทนกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค จะต้องเข้าหารือเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลด้วย และในขณะนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้จัดทำร่างกระบวนงาน ฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดสัมมนาเพื่อชี้แจงกระบวนงานดังกล่าวให้กับ ผู้แทนจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัด และเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ทั่วประเทศ                  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จะทำหน้าที่ดำเนินการเฝ้าระวังแก่ผู้ได้รับการปล่อยชั่วคราว

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ ได้มีการเสวนาในประเด็นที่สำคัญเรื่อง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชน ในการปล่อยตัวชั่วคราวตามรัฐธรรมนูญ โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์                            อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และดร.สมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาประจำสำนักประธานศาลฎีกา ซึ่งมี นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ และการบรรยายในหัวข้อ กระบวนงานการใช้หนังสือรับรองกองทุนยุติธรรม แทนการวางเงิน เป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว และการเฝ้าระวังผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวของชุมชน โดย นางนงภรณ์  รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

นอกจากนี้ ในการจัดโครงการดังกล่าวได้มีพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย นายธวัชชัย ไทยเขียว  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม เป็นผู้มอบเงินให้แก่ นายสุนันท์  พรหมจารย์  บิดาและครอบครัวของ นางสาวพรพรรณ พรหมจารย์ (น้องยิ้ม) อายุ ๒๓ ปี ผู้เสียหายซึ่งถูกคนร้ายชิงทรัพย์ใช้อาวุธมีดปาดคอเสียชีวิตบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้า เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

*********************************

สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

อุษา/ข่าว