กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดปากบึง ซอยร่มเกล้า ๒๐ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ ให้กับ นายชัชชาญ จำนงภักดิ์ (บิดา) อายุ ๔๕ ปี และ นางมยุเรศ ประไพวรรณ์กุล (มารดา) อายุ ๔๘ ปี ของ นายศตวรรษ จำนงค์ภักดิ์ อายุ ๑๙ ปี นักศึกษาคณะช่างไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๓ โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ หลานของเต๋า สมชาย เข็มกลัด (ผู้เสียชีวิตจากกรณีถูกยิงภายในตลาดวงศกร แขวงออเงิน เขตสายไหม) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท     

นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในเบื้องต้นและการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ พร้อมทั้งสิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

***************************

                                                กลุ่มงานช่วยอำนายการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

จินตนาถ/ข่าว