Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 875

  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพ ฯ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายสุชน ชาลีเครือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรรม พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประธานคณะกรรมการช่วยเหลือเยียวด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๕๓) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและข้อกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน สำหรับผู้ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ กับนางธิดา ถาวรเศรษฐ และนายแพทย์เหวง โตจิราการ แกนนำกลุ่ม นปช.

 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗  มิถุนายน ๒๕๕๖

อุษา/ข่าว