Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1166

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๕๕/๘๒ หมู่บ้านทรัพย์หมื่นแสน ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ หัวหน้าเวรชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นางนงลักษณ์ ทองแก้ว (อายุ ๔๒ ปี) ผู้แทน(นายจ้าง)ของ นางสถิต อุ่นนารี (อายุ ๔๒ ปี) ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายปัจจุบันพักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาล (มารดา)ของเด็กชายจักริน พรมศร อายุ ๙ ปี ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ถูกรถยนต์กระบะขับพุ่งชน เหตุเกิดที่บริเวณแยก อบจ. ถนนปทุมธานี-ลาดหลุดแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ สิทธิการฟ้องร้องทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจากผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ และ มาตรา ๔๔/๒ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น รวมทั้งการขอรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่อยู่ในภารกิจกรมฯให้ได้รับทราบ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดีความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖/จินตนาถ/ข่าว