Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1040

    

      เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา๑๓.๐๐ น.  ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชั้น ๒ ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายสัญญา จันทรัตน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการกำหนดกรอบหลักสูตรหรือกรอบกิจกรรมและพื้นที่การดำเนินกิจกรรม ในการป้องกันและเยียวยาการกระทำรุนแรงและการละเมิดทางเพศของเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้สิทธิ หน้าที่ การไม่ให้ถูกละเมิดทางเพศ และการไม่กระทำความรุนแรง รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

***********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จินตนาถ/ข่าว