Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1278

 

  

เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดระยอง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร จัดโครงการความสำเร็จของแผนจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (Knowledge Management) ปี พ.ศ.๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้เป็นไปอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง และพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๑ พร้อมทั้งเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางและการดำเนินงานตามแผนจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ อีกทั้งเพื่อส่งเสริม พัฒนา เสริมสร้างความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความรู้ของเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ ( Communities of Practice/CoP)  

นอกจากนี้ ในการจัดโครงการดังกล่าว ได้มีกิจกรรมการศึกษาดูงานแนวทางการปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best practice) ในการจัดการความรู้ อาทิ การศึกษาดูงานเกี่ยวกับความสำคัญของสภาพแวดล้อม พืช สมุนไพรใกล้ตัว ณ สวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้า BLCPจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาถึงขั้นตอน วิธีการ ก่อนที่จะนำมาเป็นฟ้าให้เราใช้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อาทิ การช่วยกันรณรงค์ปิดไฟ ปิดแอร์ ปิดคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งาน หรือ การใช้กระดาษอย่างประหยัด ฯลฯ เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่และปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิต ให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป 

*****************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

  ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว