กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

            เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับ นายอดุลย์  ขันทอง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา และคณะ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับ  การพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริม การระงับข้อพิพาทในชุมชน และการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ หน่วยงานภาคี ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานศาลยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมประชาสัมพันธ์ และมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายภาคประชาชนที่เป็นแกนนำชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐๐ คน หน่วยงานภาคี ๑๐ หน่วยงาน และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รวมทั้งสิ้นประมาณ ๒๕๐ คน เพื่อร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม อย่างทั่วถึง สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

          และในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ได้ประชุมร่วมกับนางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์ ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และนายแพทย์บรรพต  ต้นธีรวงศ์ ที่ปรึกษาสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และคณะ เพื่อพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ด้วยเช่นกัน

*********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว