Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1211

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ โดย หัวหน้าชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นายทวิชาติ สร้อยมาศ อายุ ๕๒ ปี (ผู้เสียหาย) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งถูกนายปัญจพล เตือนภักดี อายุ ๒๓ ปี และพวกรุมทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส เหตุเกิดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ สิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เสียหายได้รับทราบ

          ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

จินตนาถ/ข่าว