กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

  

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนบอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิสถาบันการศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ สันติสุข เริ่มที่วิถีชุมชนโดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทนท์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน

          สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการเสริมสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยเชิญชวนเครือข่ายภาคประชาชน เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการและดำเนินงานการจัดการความขัดแย้งด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จึงได้ยึดแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาโดยตลอดและได้ร่วมกับทางมูลนิธิสถาบันการศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และสถาบันพระปกเกล้า ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และฝึกภาคปฏิบัติให้กับกลุ่มอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคที่ประจำเขตต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้ง ๕๐ เขต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทให้สามารถอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน ในชุมชน นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะเป็นสื่อบุคคลในการทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ ชี้ช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยา คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการจัดประชุมวิชาการในวันนี้จะเป็นการนำบทเรียนจากการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีมาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานและนักวิชาการ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

          นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้าโดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๔ จะมีการนำเสนอกรอบแนวความคิดการสร้างสันติภาพบนความแตกต่างสำหรับปัญหาชายแดนภาคใต้ ซึ่งจากการศึกษาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความแตกต่างทางศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วนำมาวิเคราะห์เสนอเป็นรูปแบบเสริมสร้างสันติภาพ สำหรับปัญหาชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยต่อไป

สำหรับการจัดประชุมในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประชาชนในกรุงเทพมหานครทั้ง ๕๐ เขต รวมทั้งนักวิชาการจากมูลนิธิสถาบันการศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี และสถาบันพระปกเกล้า จำนวน ๕๐๐ คน  รวมทั้งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจในการประชุม อาทิ การปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ สันติสุขเริ่มที่วิถีชุมชนโดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนแห่งความสำเร็จในการจัดการความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมบนเวที ได้แก่ นายวิทยา แจ่มกระจ่าง ประธานสมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค กทม. นางสมศรี วิมลจันทร์ ผู้แทนเขตสายไหมล ฯษ.เมธาวี สุวรรณวงศ์ ผู้แทนเขตประเวศ อาจารย์สุปรียา เย็นเยือก รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังสี และมี นพ. บรรพต ต้นธีรวงศ์ ที่ปรึกษามูลนิธิสถาบันการศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี เป็นผู้ดำเนินรายการ ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การปาฐกาพิเศษในหัวข้อการสร้างสันติสุขบนความแตกต่างโดย ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า การปาฐกาพิเศษในหัวข้อ การเสริมสร้างสันติสุข ๔สโดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล นอกจากนี้การนำเสนอกรอบแนวคิดการสร้างสันติภาพบนความแตกต่าง โดยกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๔ นำโดย นายธีรนันท์ ช่วงพิชิต ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี, นายแพทย์มัยธัช สามเสน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองพัทยา และนายวสันต์ ทองสุข อุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชนมุสลิมแห่งประเทศไทย

          พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในด้านกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่การป้องกันอาชญากรรม การเฝ้าระวังเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยและการจัดการความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธี นับเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคประชาชนมีการตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และหลักการระงับข้อพิพาททางเลือกมาใช้ในการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท นำมาซึ่งความสมานฉันท์ของคนในสังคมโดยเริ่มที่ชุมชน เน้นการจัดการปัญหาด้วยหลักการพึ่งตนเองและการสมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรมได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นสื่อบุคคลในการชี้ช่องทางอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนในชุมชน เป็นการดำเนินงานเชิงรุกให้เข้าถึงชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม ตามแนวคิดของงาน สันติสุขเริ่มที่วิถีชุมชน

*******************************

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๒ กันยายน ๒๕๕๖

 

จินตนาถ/ข่าว