Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1012

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดปากบึง พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้     เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นางมยุเรศ  ประไพวรรณ์กุล อายุ ๕๐ ปี มารดาของนายศตวรรษ  จำนงค์ภักดิ์ อายุ ๑๙ ปี ผู้เสียหาย ซึ่งถูกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าที่หลังด้านขวา ๑ นัดเป็นเหตุให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะกำลังรอรถเพื่อเดินทางกลับบ้านพัก เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ สิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เสียหายได้รับทราบ           

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

อุษา/ข่าว