กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

  

  

             เมื่อวันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องทุ่งศรีเมือง ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๖๓,๙๘๒ บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี นายยุทธพงษ์ หิรัญมาพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี นายทวีศักดิ์ สารทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓) ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง

*********************************

 

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม/๑ มิถุนายน ๒๕๕๖/จินตนาถ/ข่าว