กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

          เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับหนี้สินภาคประชาชน จำนวน ๔ กลุ่ม ได้แก่ หนี้เกษตรกร หนี้มนุษย์เงินเดือน หนี้ SME และหนี้นอกระบบ เข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่อ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เพื่อร้องขอให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินดังกล่าว ซึ่งกลุ่มนี้แจ้งว่าได้เคยเสนอขอความช่วยเหลือผ่านชมรมปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ไปตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ (ชุดที่ ๑) และเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ (ชุดที่ ๒) ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยมานาน จึงอยากให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพช่วยเหลือในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมต่อไป

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิฯจะผลักดันเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน รัฐสภา โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ จะเป็นฝ่ายเลขาฯ โดยจะมุ่งเน้นแก้ไขที่ต้นเหตุของปัญหา เช่น นำเสนอร่างแก้ไขกฎหมายในเรื่องสัญญาที่ไม่เป็นธรรมการเสนอร่างกฎหมายคุ้มครองการทวงหนี้ที่ไปรบกวนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลและจะร่วมกับศูนย์แก้ไขหนี้นอกระบบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในการร่วมมือกันต่อสู้กับเจ้าหนี้ที่เอารัดเอาเปรียบ หรือกระทำผิดกฎหมาย อีกทั้ง จะช่วยเหลือในด้านคดี ด้านเงินกองทุนยุติธรรม การคุ้มครองพยานของลูกหนี้ให้ได้รับความปลอดภัย รวมถึงการเจรจาไกล่เกลี่ยลดมูลค่าหนี้ หรือการชะลอการบังคับหนี้ และสุดท้าย การสร้างความรู้ให้แก่เกษตรกรในการทำสัญญาก่อนเป็นหนี้ เพื่อตัดไฟแต่ต้นลม ปัญหาดังกล่าวจะได้ไม่เกิดขึ้น หรือลดน้อยลง เป็นรูปธรรมของการแก้ไขที่สามารถมองเห็นความสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้นี้

*****************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

 

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว