กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ศูนย์ราชการฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายธวัชไชย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา มอบหมายให้ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มรองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖เพื่อพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ.๒๕๔๔      

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๖๐๒ ราย จำแนกเป็นกรณีผู้เสียหาย จำนวน ๕๖๗ ราย และจำเลย จำนวน ๓๕ ราย โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น ๔๒๘ ราย จำแนกเป็นกรณีผู้เสียหายจำนวน ๔๒๑ ราย และจำเลยจำนวน ๗ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๗๘๕,๒๙๓ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) โดยมีกรณีที่น่าสนใจ ยกตัวอย่าง ดังนี้

๑. เด็กหญิงลภัสรดา  เฐียรธนิศร์ และ เด็กหญิงวิศัลษยา เฐียรธนิศร์ กรณีถูกบิดาใช้อาวุธปืนยิงจนถึงแก่ความตายและต่อมาบิดาได้ใช้อาวุธปืนเดียวกันยิงตัวเองถึงแก่ความตายตาม เหตุเกิดที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และ ๗๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ

๒. นางสาวลำพู  นามิสา กรณีถูกลูกหลงจากเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทกันจนถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงิน จำนวน ๑๐๖,๒๐๐ บาท

๓. นายนพดล พงษ์รัก , เด็กชายพรพรหม เพ็ญบุญ และ นายเฉลิมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ กรณีได้รับบาดเจ็บเนื่องจากถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและใช้ของแข็งตีที่ศีรษะ เหตุเกิดที่หน้าแฟลตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน ๘,๑๑๔ บาท และ ๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รายตามลำดับ

ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

อุษา/ข่าว