กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ลงพื้นที่ชุมชนหนองกินเพล ตำบลบุ่งหวาย และตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังปัญหาและรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากกรณีพิพาทที่ดิน ทำกินของชุมชนเป็นกรณีเร่งด่วนตามที่ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ยื่นข้อเรียกร้องให้กรมฯช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย นอกจากนี้จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงจัดเวทีเพื่อหาทางออกของปัญหาให้กับประชาชนเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

จินตนาถ/ข่าว