Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 1110

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด ถนนวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางพัชรา สกุลเรืองศรี เลขานุการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๑ ปี วันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง และก้าวสู่ปีที่ ๔๒ โดยมีนายชลอ จันทร์สุขศรี บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ให้การต้อนรับ  

          ทั้งนี้ หนังสือพิมพ์บ้านเมืองเป็นสื่อมวลชนแขนงหนึ่งที่ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยดีเสมอมา 

***************************

                                              กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖/จินตนาถ/ข่าว