กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

  เมื่อวันอังคารที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสำหรับผู้ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง  (พ.ศ. ๒๕๔๘ –  ๒๕๕๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ซึ่งมีการพิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้ จำนวน ๑๘ ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๐๑๙,๒๔๓ บาท ซึ่งทั้งหมดเป็นกรณีที่ศาลพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุก แต่จำเลยถูกคุมขังเกินกว่าระยะเวลาที่ศาลพิพากษาลงโทษ

อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า ที่ผ่านมา คณะทำงานช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง  (พ.ศ. ๒๕๔๘ –  ๒๕๕๓)ได้มีการพิจารณาไปแล้วจำนวน ๓ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๑๒๑ ราย โดยได้พิจารณาจ่ายผู้ร้องที่เข้าเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ทั้งหมดจำนวน ๓๑ ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๑๘๐,๔๓๐ บาท 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว