กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์เครือข่ายยุติธรรมชุมชนบางศรีเมือง ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ. นนทบุรี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้  นายอภิวัฒน์  ชาญณรงค์ ผู้แทนพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นายจักรพงศ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านสนับสนุนภารกิจส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมโครงการลานประชาธิปไตยชุมชน ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทภารกิจกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพกับเครือข่ายยุติธรรมชุมชนให้แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดนนทบุรี ที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๗๐ คน

          สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายยุติธรรมชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน อันจะนำไปสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมงานยุติธรรมชุมชนและการไกล่เกลี่ยระระงับข้อพิพาท พร้อมทั้งเกิดการพัฒนาระบบการทำงานที่สอดคล้องกับการไกล่เกลี่ยระระงับข้อพิพาทอย่างถูกต้องต่อไป

****************************

                                            กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว