กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

 

          กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการให้เจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ เข้าใจ และร่วมกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และส่งผลให้เกิดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม อันจะนำมาซึ่งความรัก ความปรองดองสมานฉันท์ และสร้างความเป็นธรรม ให้เกิดขึ้นในชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

          สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหารสำนักงานยุติธรรมจังหวัด คณะกรรมการเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระดับจังหวัด ผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย ผู้ประสานงานเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ในระดับพื้นที่ทั้ง ๗๖ จังหวัด และพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นจำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

          รุ่นที่ ๑ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นางสาวเอมอร  เสียงใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท รักษาการผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท เป็นผู้กล่าวรายงาน

          รุ่นที่ ๒ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ รงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดย พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วย นายสำเริง บูรณะสิงห์ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางนงภรณ์  รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ร่วมบรรยายพิเศษ

         นอกจากนี้ ในการจัดการประชุมดังกล่าว ได้มีการบรรยาย แนวทางการดำเนินงานและจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมรายพื้นที่ในแต่ละจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนประจำปี ๒๕๕๖และการเสวนาในหัวข้อ การช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลย                    ในคดีอาญา ตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและหัวข้อ อาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กับ การเฝ้าระวังผู้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในภารกิจกองทุนยุติธรรม

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

อุษา/ข่าว