กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 

          เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์  โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ พล.ต.ต. สุรชัย ควรเดชะคุปต์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ได้เห็นชอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้ที่ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๐๘,๘๓๓ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) โดยมี นายสุชน ชาลีเครือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน

     สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สำหรับผู้ถูกดำเนินคดีจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๓) ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง และเพื่อประชาสัมพันธ์การให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

*********************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖/กฤษณะ/ข่าว