กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

         เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์  เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิแก่ นายเฉลิมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ อายุ ๒๖ ปี ณ บริษัท แม็ทชิ่ง จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายใช้ของแข็งตีที่ศีรษะ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยเหตุเกิดที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ โดยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ สิทธิการฟ้องร้องทางแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาจากผู้กระทำความผิด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ และ มาตรา ๔๔/๒ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น รวมทั้งการขอรับการช่วยเหลือด้านอื่นๆ ที่อยู่ในภารกิจกรมฯ ให้ได้รับทราบ 

          ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหายจะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

อุษา/ข่าว