กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สว่างกมล รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๖ จัดโดย  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) โดยภายในงานดังกล่าวจัดให้มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ที่ได้จากวิทยากรในหัวข้อ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีโดย นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและรักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ การบรรยายในหัวข้อ ความสำเร็จของการเป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย นายวรวุฒิ อรุณศิริวัฒนา นักประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจากกลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติวิทยากร     นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความรู้ จากกรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ ๒ บรรยายให้ความรู้

 

*****************************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖/จินตนาถ/ข่าว