กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

          เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมมุกดา โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ                     บทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดวิพากษ์ร่างแผนฯในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก (ภาค ๗) จากพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด ๙ ภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน NGOs ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้ง ๘ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๒๓ คน และมีการดำเนินงานแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

          ระยะที่ ๑ ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เป็นการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ โดยกรมฯ ได้ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการยกร่าง

แผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่

        ระยะที่ ๒ ในปี ๒๕๕๖ เป็นการนำร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานระดับกระทรวงและหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องในชั้นหนึ่งก่อน เพื่อพัฒนาร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ในพื้นที่ ๙ ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) ครอบคลุมทุกจังหวัดทุกภาคส่วนทั่วประเทศ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาสรุปประมวลผลเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ ต่อไป

          นอกจากนี้ ในการจัดงานดังกล่าว ได้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคดังกล่าว อีกทั้งกรมฯ ยังได้มีการเผยแพร่ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์แผนฯ

          (๑) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.moj.go.th หัวข้อ วิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓

          (๒) การจัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความคิดเห็นและส่งกลับมาทางไปรษณีย์

          (๓) หากท่านใดที่สนใจร่วมวิพากษ์แผนฯ แต่ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางที่จัดไว้ได้ สามารถติดต่อให้ความเห็นมาได้โดยตรงที่กลุ่มงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือสามารถเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมีพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในทุกจังหวัดยินดีนำข้อมูลของท่านเสนอกรมฯในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

*****************************

          กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว