กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

           เมื่ออังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่เวรปฏิบัติการเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าพบ นายสุวัฒน์ ปัญจวงศ์ อายุ ๒๙ ปี (ผู้เสียหาย) จากกรณีถูกคนร้ายชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดปาดลำคอจนเส้นเลือดดำขาด เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายถึงแก่ร่างกายจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่ห้อง ICU เหตุเกิดเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ บริเวณซอยรัชดาภิเษก ๓๖ แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.๒๕๔๔ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ สิทธิในการร้องขอให้ศาลจัดหาทนายความให้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๒ วรรคสอง และการขอรับการช่วยเหลืออย่างอื่นที่อยู่ในภารกิจของกรมฯ รวมถึงสิทธิในด้านอื่นๆ อันพึงได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เสียหายได้ทราบ

          ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้เสียหาย จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์แห่งคดี ความเดือดร้อนที่ผู้เสียหายได้รับและโอกาสที่ผู้เสียหาย      จะได้รับการชดเชยจากทางอื่นประกอบด้วย

 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

จินตนาถ/ข่าว