กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ชุมชนชาวเลราไวย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  นำคณะทำงานลงพื้นที่ศึกษาปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วย นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ พ.ต.อ.วัชรินทร์ พูสิทธิ์ ผู้แทนกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล   ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายพัฒนพงศ์ จันทน์เทศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน กรมที่ดิน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากส่วนกลางและในจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รับฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายแก่ประชาชนในชุมชนชาวเลราไวย์

          สืบเนื่องจาก ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้ยื่นข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยมีข้อเรียกร้องด้านคดีความของชุมชนชาวเลราไวย์ เกี่ยวกับปัญหาพิพาทเรื่องสิทธิในที่ดินกับนายทุนและการจับสัตว์น้ำในเขตอุทยานแห่งชาติ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ โดยมี  อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานคณะทำงานฯ ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริง เสนอแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าว

          อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมการศึกษาปัญหาและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาด้านคดีความ กฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ของพี่น้องชุมชนชาวเลราไวย์ ในครั้งนี้ เพื่อการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมให้กับพี่น้องที่ถูกจับกุมดำเนินคดี ที่หมู่เกาะสิมิลันหลายราย

             ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิฯได้ใช้เงินกองทุนยุติธรรมเป็นหลักประกันในการร้องขอต่อศาลให้มีการปล่อยชั่วคราว  โดยในส่วนเรื่องการพิพาทที่ดิน กรมคุ้มครองสิทธิฯจะเป็นศูนย์กลางในการประสานเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาร่วมประชุมชี้แจง เพื่อหาแนวทางในการต่อสู้คดี รวมทั้งการใช้เงินจากกองทุนยุติธรรม ว่าจ้างทนายความให้ทำหน้าที่เป็นทนายแก้ต่างให้กับกลุ่มพี่น้องประมาณ ๑๐ ราย ที่ถูกฟ้องขับไล่ โดยขณะนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ออกจากที่ดิน ส่วนการช่วยเหลือขั้นต่อไป คงจะเป็นหน่วยงานกลางในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางช่วยเหลือและต่อสู้คดีต่อไป

          นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมคณะ ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากส่วนกลางและจังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งตัวแทนภาคประชาชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปกรณีปัญหาที่ดินจะพิจารณาช่วยเหลือสนับสนุนข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์ต่อการต่อสู้คดีของกลุ่มชาวเลในกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ ส่วนกรณีการจับสัตว์น้ำในเขตอุทยานแห่งชาติ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯจะหารือร่วมกับอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อเร่งรัดให้มีการศึกษาปัญหาชาวเล ควบคู่กับการผ่อนปรนระยะเวลา พื้นที่ และเครื่องมือจับสัตว์น้ำ เพื่อให้ชาวเลสามารถประกอบอาชีพประมงได้ตามวิถีชีวิตชาวเลต่อไป

 

***************************

กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

จินตนาถ/ข่าว