กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

           เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี นางสาวปิติกาญจน์  สิทธิเดช รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการจัดวิพากษ์ร่างแผนฯ ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน) (ภาค ๑) จากพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด ๙ ภูมิภาค ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน NGOs ภาคเอกชน ในเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้ง ๑๑ จังหวัด รวมทั้งสิ้น ๑๐๗ คน

          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ กรมฯ มีเจตนารมณ์ที่จะให้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นแผนฯ ที่เกิดจาก กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยการให้หน่วยงานจากทุกภาคส่วนและประชาชนในทุกพื้นที่ได้ร่วมเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมจัดทำแผน ตั้งแต่จากระดับพื้นที่พัฒนาสู่แผนในระดับประเทศโดยการดำเนินการแบ่งออกเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

          ระยะที่ ๑ ในปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา เป็นการยกร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่ โดยกรมฯ ได้ร่วมกับ   ที่ปรึกษาโครงการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากตัวแทนทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ๔ ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบการยกร่าง

แผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่

          ระยะที่ ๒ ในปี ๒๕๕๖ เป็นการนำร่างแผนสิทธิมนุษยชนระดับพื้นที่เข้าสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานระดับกระทรวงและหน่วยงานระดับนโยบายที่เกี่ยวข้องในชั้นหนึ่งก่อน เพื่อพัฒนาร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำเข้าสู่กระบวนการวิพากษ์ในพื้นที่ ๙ ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคเหนือตอนบน ภาคเหนือตอนล่างภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) ครอบคลุมทุกจังหวัดทุกภาคส่วนทั่วประเทศ จากนั้นจะนำข้อมูลที่ได้มา สรุปประมวลผลเป็นร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ ฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๓ ต่อไป

          นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในภูมิภาคดังกล่าว อีกทั้งกรมฯ ยังได้มีการเผยแพร่ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์แผนฯ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นตามช่องทาง ดังนี้

          (๑) ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ www.rlpd.moj.go.th หัวข้อ วิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓

          (๒) การจัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ความคิดเห็นและส่งกลับมาทางไปรษณีย์

          (๓) หากท่านใดที่สนใจร่วมวิพากษ์แผนฯ แต่ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางที่จัดไว้ได้ สามารถติดต่อให้ความเห็นมาได้โดยตรงที่กลุ่มงานแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หรือสามารถเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านสำนักงานยุติธรรมจังหวัด โดยมีพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในทุกจังหวัดยินดีนำข้อมูลของท่านเสนอกรมฯในการจัดทำแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป

*****************************

          กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว