กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

           เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ แฟลตดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายเกิดโชค  เกษมวงศ์จิตร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท พร้อมด้วย นางสาวปรียาพร ศรีมงคล และนางลดาวัลย์ บุญประสพ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและหาข้อเท็จจริง จากกรณีความขัดแย้งของชุมชนชาวแฟลตดินแดง (แฟลต ๓ กับ แฟลต ๗)

          ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้พบกับแกนนำของทั้ง ๒ ฝ่าย โดยได้มีการร่วมกันหารือถึงข้อเท็จจริงและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทอีกครั้ง โดยภายหลังจากการร่วมหารือในครั้งนี้ แกนนำของทั้งสองฝ่ายก็มีความยินดี  เป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้มีการเจรจาพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เกิดการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และเพื่อความสมานฉันท์ของสังคมต่อไป

 

******************************

           กลุ่มงานช่วยอำนวยการและสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖/อุษา/ข่าว