กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ว่าด้วยการจัดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการและความคาดหวังและวิธีการรับฟัง และปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย >>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม<<