กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

(Download) แบบรายงานแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติhot-kapook10

(Download) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ hot-kapook10

(Download) คำอธิบายแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ hot-kapook10

 

   namanual  thp  
 การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ“สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0" รายงานผลการถอดบทเรียนวาระแห่งชาติ
"สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0
เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน" พ.ศ. 2561-2562 hot-kapook10
 

 

 

 

bg160825611

 

 bg16082561

 

 

    s05072561

 

Untitled 

      หนังสือประสานงาน
แจ้งแผนปฏิบัติการฯและสรุปผล
การดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่ 
    สำคัญของประเทศไทย 

        แผนปฏิบัติการ
    ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ
 สื่อเผยแพร่สรุปผลการดำเนินงาน
    สิทธิมนุษยชนที่สำคัญของ              ประเทศไทย ระหว่างปี 
       พ.ศ. 2557 - 2561
       สรุปผลการดำเนินงาน
    สิทธิมนุษยชนที่สำคัญของ             ประเทศไทย ระหว่างปี 
      พ.ศ. 2557 - 2561

 

 85565

 

 13032561011

 

 Fu 29062561

 

Un04052561 

    สื่อเผยแพร่ประกาศวาระแห่งชาติ         สิทธิมนุษยชนร่วมขั[เคลื่อน 
  Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
    

 


    CobraK - สิทธิและเสรีภาพ
(Rap คนรุ่นใหม่เข้าใจสิทธิ 2018)

      กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ
นายกรัฐมนตรี ประกาศวาระแห่งชาติ
         12 กุมภาพันธ์ 2561

     สรุปผลการจัดงานประกาศ
    วาระแห่งชาติฯ 12 ก.พ.61
 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

 U 2201601

 

 U 2201602

 

 U 2201603

 

U 2201604

   หนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี
     และให้เสนอโครงการฯ


   กรอบกระบวนการและRoad Map          ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ    ร่างแผนปฏิบัติการ (Action plan)
         ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ


     แบบฟอร์มร่างแผนปฏิบัติการ
(
Action Plan) ขับเคลื่อนวาระชาติฯ

 

 7172990806930  book1 Page 1
 book2 Page 1

 book3 Page 1

        มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 21 พ.ย.60 เห็นชอบประกาศ         วาระแห่งชาติ สิทธิมนุษยชน
    หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       สรุปสาระสำคัญของการนำ
  เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรพิจารณา
บทสรุปสำหรับผู้บริหารวาระแห่งชาติฯ
 book4 Page 1
 book5 Page 1
 book6 Page 1

 

 book7 Page 1

   วาระแห่งชาติฯ ฉบับสมบูรณ์
          สรุปประมวลผล
การรับความคิดเห็นวาระแห่งขาติฯ
  คำกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ
นายกรัฐมนตรีในงานเตรียมความพร้อม
    ก่อนการประกาศวาระแห่งชาติฯ 
      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
           วิดีทัศน์ ความสำเร็จและ
   ก้าวไปข้างหน้ากับงานสิทธิมนุษยชน

 

book8 Page 1 

 v2

 final

 

281160 

      หนังสือรองนายกรัฐมนตรี
   เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
          วีดิทัศน์วาระแห่งชาติ
   นำเสนอ ครม.
พิจารณา 3.45 นาที
    บทสรุปผู้บริหารการนำเสนอเรื่อง ประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand   4.0
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อคณะรัฐมนตรี
        
    Powerpoint บรรยายวาระแห่งชาติ

2811601

hrc 011

 7172990785709

U 220161 

วีดิทัศน์
  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน   
การนำแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3 
  พ ศ 2557 2561 ไปสู่การปฏิบัติ
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 - 2561
(มติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557) 

     สรุปผลจัดงานเตรียมความพร้อม
       ก่อนประกาศวาระแห่งชาติ
             11 กันยายน 2560

แบบฟอร์มเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัตฺิการฯ
ขอปรับปรุงแก้ไขและคำอธิบาย