กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 book1 Page 1  book2 Page 1  book3 Page 1

 

 book4 Page 1

  หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       สรุปสาระสำคัญของการนำ
  เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรพิจารณา      
 บทสรุปสำหรับผู้บริหารวาระแห่งชาติฯ        วาระแห่งชาติฯ ฉบับสมบูรณ์

book5 Page 1 

 book6 Page 1

book7 Page 1

book8 Page 1 

           สรุปประมวลผล
การรับความคิดเห็นวาระแห่งขาติฯ
    คำกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ
นายกรัฐมนตรีในงานเตรียมควาพร้อม
    ก่อนการประกาศวาระแห่งชาติฯ
      เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
            วิดีทัศน์ ความสำเร็จและ
   ก้าวไปข้างหน้ากับงานสิทธิมนุษยชน
        หนังสือรองนายกรัฐมนตรี
      เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี

 v2

final

281160

2811601 

วีดิทัศน์วาระแห่งชาตินำเสนอ ครม.
พิจารณา 3.45 นาที
    บทสรุปผู้บริหาร
การนาเสนอเรื่อง ประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อคณะรัฐมนตรี

              Powerpoint
           บรรยายฝ่ายเลขากพยจ.
        (ติดตามงานสยจ.)28 พ.ย.60

                    วีดิทัศน์
        ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน
     การนำแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3
      พ ศ 2557 2561 ไปสู่การปฏิบัติ

hrc 011 

    7134810773863

แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557 - 2561

(มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557) สรุปผลจัดงานเตรียมความพร้อม
ก่อนประกาศวาระแห่งชาติ
4 ธันวาคม 2560