กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

หากผู้บริสุทธิ์ต้องตกเป็นแพะแล้วถูกตัดสินประหารชีวิตก็ไม่อาจเอาชีวิตกลับคืนมาได้

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่”
พื้นที่ภาคกลาง
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ภาคใต้
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ภาคเหนือ

 

 วิดีทัศน์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่" ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 4 ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร

 

 แผนปฏิบัติการ ภาพรวมของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ช่วงปี พ.ศ.2557 รณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ pdf

 

 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงความยุติธรรมและบทลงโทษประหารชีวิต 1 พฤศจิกายน 2556 pdf

 

 สรุปข่าวประชุมหารือเพื่อพิจารณาหลักสูตรรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต 25 ตุลาคม 2556 pdf

 

 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จัดเทศกาลภาพยนตร์โทษประหารชีวิตในเอเชีย 10 ตุลาคม 2556 pdf

 

 สรุปข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรอบแนวทางเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต 29 สิงหาคม 2556 pdf